GEO | ENG
სად წავიდეთტრანსპორტიტურიზმისპორტიგანათლებასამედიცინო მომსახურებასასტუმროებიბანკები

სიახლეთა არქივი

 

ცნობარი: სტაჟირება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში სტაჟირების მსურველთა საყურადღებოდ:

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივითა და სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს კოორდინაციით  შეიქმნა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა. 
აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული სტაჟირების გავლის წესი და პირობები განსაზღვრულია "საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ " საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N410 დადგენილებით.
სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 28 აკრედიტებულ უნივერსიტეტს შორის 2014 წელს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა მიზნად ისახავს, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთათვის ისეთი პროფესიული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენას, რაც აუცილებელია  საჯარო მოხელისათვის. 
პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, სტაჟირება ატარებს ერთჯერად ხასიათის, რათა მეტმა სტუდენტმა/კურსდამთავრებულმა მიიღოს საკუთარი საგანმანათლებლო პროფილის შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება.

იმისათვის, რომ გაიაროთ სტაჟირება, უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:

უნდა იყოთ საქართველოს მოქალაქე;
უნდა სწავლობდეთ სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ უნივერსიტეტში,
იყოთ ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, მაგისტრანტის ან დოქტორანტის სტატუსის მქონე პირი და უნდა გამოირჩეოდეთ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება GPA-თ (მინიმუმ 3.0 შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში GPA-ს გამოთვლის წესის არსებობის შემთხვევაში) ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით (მინიმუმ (B) ძალიან კარგი 81-90%);
სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა აქვთ, აგრეთვე, იმ კურსდამთავრებულებსაც, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნული მაღალი აკადემიური მოსწრების მოთხოვნებს და მათი სწავლის დასრულებიდან გასული არ არის ორ წელზე მეტი.

 

 

ვაკანსიები  სტაჟირების მსურველთათვის

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მუნიციპალური პროგრამების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილება;
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება;
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ტურიზმისა და ძეგლთა    დაცვის    განყოფილება                   (3 ვაკანსია);
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის ურბანული განვითარების განყოფილება;
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება;
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ეკონომიკური სტრატეგიისა და საინვესტიციო პოლიტიკის განყოფილება;
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის კულტურის განყოფილება;
ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და დევნილთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება;
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ეკონომიკური სტრატეგიისა და საინვესტიციო პოლიტიკის განყოფილება;
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის ურბანული განვითარების განყოფილება;
ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და დევნილთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება.

სტაჟირების მსურველთა რეგისტრაცია  მიმდინარეობს ვებ გვერდზე: http://stajireba.gov.ge/


ასევე იხილე კატეგორიაში - ცნობარი: